Essential elements

Joint-Stock Company NovaCard

Location according to the founding documents:

Nevzorovyh st. 49-9, Nizhny Novgorod 603024

Postal address: Kazanskaya sq., 1, Nizhny Novgorod 603001

TIN 5262045537, CIO 526201001, PSRN 1025203720805

Bank details:

Sberbank of Russia – Volgo-Vyatsky Head Office

o/a 40702810742020102612 c/a 30101810900000000603

BIN 042202603